Regulació del teletreball

S’entén per teletreball el treball fora de l’establiment i centre habitual, utilitzant mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.

Aquesta modalitat de treball ja es recollia en normes anteriors, però amb la crisi derivada del Covid-19 s’ha fet necessari regular més al detall aquesta forma de treball. Així, el Reial Decret – Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, que estableix el caràcter preferent del treball a distància davant d’altres mesures, i la nova normativa continguda en el Reial Decret – Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, tracten de donar una resposta més adaptada a aquesta nova situació.

La nova norma s’aplica a les relacions de treball per compte aliè que es desenvolupin a distància i de forma regular, és a dir, en un període de referència de 3 mesos, almenys el 30% de la jornada, o el % proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball.

L’entrada en vigor de la norma és el proper dia 13 d’octubre. En cas que el treballador ja estigués teletreballant abans, fruit de convenis o acords col·lectius, l’entrada en vigor serà des del moment en què aquests perdin la seva vigència i el termini per formalitzar el nou acord serà de 3 mesos.

En els contractes de treball de menors i contractes en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge es pot pactar la realització del 50% del treball a distància i la realització telemàtica de la formació teòrica.

Les persones treballadores a distància tindran els mateixos drets que les persones que treballin de forma presencial, excepte quan siguin inherents a l’activitat presencial.

El treball a distància és voluntari, tant per l’empresari com pel treballador, requerint l’acord per escrit, bé en el contracte inicial o en un document posterior.

El treballador té dret a la dotació i manteniment adequat per l’empresa dels mitjans, equips i eines necessaris pel desenvolupament de l’activitat.

Les despeses que comporti la realització de l’activitat a distància aniran a càrrec de l’empresa (despeses d’equips, eines i mitjans vinculats a l’activitat).

La decisió de realització de treball a distància és reversible, tant per a l’empresa com per al treballador.

En SYG Consultores podem assessorar-te per a organizar laboralment l’ empresa de la manera més òptima.