Novetats per a garantir la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral

D’una banda, parlarem del Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

Totes les empreses, independentment del nombre de treballadors que tinguin, han de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, promovent condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, i establint procediments específics per a la seva prevenció i, en cas de produir-se, per a la seva tramitació i solució.

Malgrat aquesta obligatorietat general, només s’exigirà que totes aquestes mesures es recullin explícitament en un Pla d’Igualtat en les empreses amb cinquanta o més treballadors, o bé quan ho estableixi el conveni col·lectiu d’aplicació o quan fos conseqüència d’un acord sancionador.

Aquest Pla d’Igualtat haurà d’elaborar-se seguint el que s’estableix en la norma referenciada i, a més, registrar-se, i aquesta obligació entra en vigor el 14 de gener de 2021. Si l’empresa ja tingués un Pla d’Igualtat, tindrà el termini d’un any per a adequar-lo. En el cas dels grups d’empreses es permetrà tenir un pla només per a totes elles.

D’altra banda, parlarem del Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes (desenvolupament reglamentari de l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors).

S’estableix el “principi d’igual retribució per treball d’igual valor” i es defineix com que és de “igual valor” quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en les quals aquestes activitats es duen a terme, en realitat, són equivalents.

En aquest cas, totes les empreses, independentment del nombre de treballadors que tinguin i el conveni o acord col·lectiu que els sigui aplicable, hauran d’identificar les discriminacions, ja siguin directes o indirectes.

Per a això, a partir del 14 d’abril de 2021, hauran de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs, i inclourà els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe. El període temporal que es prendrà com a referència per a la seva elaboració serà l’any natural.

Els treballadors podran accedir a aquest registre, però únicament se li facilitaran les diferències percentuals que existissin en les retribucions mitjanes d’homes i dones.

Les empreses amb cinquanta o més treballadors hauran d’incloure una auditoria retributiva, seguint el que s’estableix en la norma referenciada, en el Pla d’Igualtat indicat anteriorment.

El Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d’Igualtat publicaran un model per a l’elaboració d’aquests registres. A més, per a poder valorar els llocs de treball, es publicarà un procediment de valoració d’aquests.

En SYG Consultores, molt compromes@s amb la igualtat entre homes i dones, podem assessorar-te en tot aquest procés i preparar tota la documentació necessària per a garantir el compliment de totes aquestes mesures.