Nou permís de paternitat

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, estableix que, a partir d’l’1 de gener de 2021, el permís de paternitat serà de 16 setmanes, igualant-se, d’aquesta manera, a la durada de la prestació per maternitat.

Els permisos de cada progenitor seran intransferibles i la quantia que es percebrà serà el 100% de la base reguladora.

Les sis primeres setmanes s’hauran de gaudir després del part. Les restants 10 setmanes es podran gaudir de manera interrompuda fins als dotze primers mesos de vida del fill/a. Per a això, s’exigirà un preavís de 15 dies per a cada període de gaudi i aquest es realitzarà per setmanes completes.

El permís de 16 setmanes s’ampliarà en 2 setmanes més, una per a cada un dels progenitors, en el supòsit de fills i filles amb discapacitat i per cada fill/a a partir del segon/a en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb fins de adopció o acolliment múltiples. En aquest últim supòsit s’ha de tenir en compte, per al còmput de l’permís, la data de naixement, de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció i acolliment, o de la resolució judicial d’adopció.

S’ha aconseguit, per fi, una de les importants i històriques demandes socials en favor de la igualtat.