Estan obligades les empreses a realitzar el test covid als seus treballadors?

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat sobre l’obligatorietat de les empreses de fer test per a detectar el covid-19. El sector afectat pel pronunciament de la sentència ha estat el servei de transport i assistència d’emergències sanitàries i eren treballadors que havien estat en contacte directe o indirecte amb pacients Covid-19. No obstant això, el pronunciament i els fonaments de dret s’apliquen a totes les empreses.

La sentència remarca els genèrics deures de protecció de la salut que imposa la normativa anterior a la situació de pandèmia. No parla de normes específiques de l’estat d’alarma, sinó de la normativa general de protecció de salut dels treballadors. Així i, en referència als deures de protecció, es va establir el següent:

· a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, conformement als protocols que s’estableixin en cada cas.

· b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

· c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, haurà de proporcionar-se als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.

· d) Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

· e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

Com és de veure en la dicció literal del precepte, en cap moment s’imposa a l’empresa l’obligació de realitzar test de detecció del Covid-19, i així s’ha pronunciat en la sentència el Tribunal Suprem.